Potilasrekisteriseloste


Rekisterin pitäjä

 Kehonhuolto Kättein Väki/ Markus Rautavirta (2578352-3), Tmi Varpu Vainiomäki (2944079-8)

 Markus Rautavirta 044 244 9630, Varpu Vainiomäki 040 198 0982,

 Osoite: Kalevan Puistotie 23 A 182, 33500 TAMPERE

1. Potilasrekisterin ylläpidon peruste

Koulutettu hieroja on asetuksen 564/1994 mukainen terveydenhuollon ammattihenkilö, joka noudattaa asetuksen 99/2001 mukaista käytäntöä potilasasiakirjojen laatimisesta. 

Aluehallintovirasto ja sosiaali- terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira käyttävät potilasrekisteriä palveluntarjoajan toiminnan arvioinnin tukena. Sen sisältämää tietoa käytetään myös vakuutuskorvaus-asioiden käsittelyssä. 

99/2001 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä

564/1994 Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä

785/1992 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yritykset Markus Rautavirta (2578352-3), Tmi Varpu Vainiomäki (2944079-8) käyttävät potilasasrekisteriä asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

3. Rekisterin nimi

Potilasrekisteri

4. Potilasrekisterin tietosisältö

Henkilön tunnistetiedot ( nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, asuinpaikkakunta) ja hoitoon liittyvät hoitokertakohtaiset kirjaukset.

5. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään 10 vuotta potilaan kuolemasta tai, jos siitä ei ole tietoa, 100 vuotta potilaan syntymästä ja 10 vuotta hoidon päättymisestä. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään ja hoitokertakohtaisen kirjauksen sisältö sekä hoitajilta että asiakkaalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Potilasrekisteri on toimipisteen tietokoneella salasanalla suojattuna ja salasana on vain rekisterinpitäjien tiedossa. 

Tietokone on suojattuna palomuurilla ja virustorjuntaohjelmalla.

Potilasrekisterin tiedot on säädetty salassa pidettäviksi.

10. Tarkastusoikeus 

Potilaalla on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa veloituksetta kerran vuodessa. Kirjallinen tarkastuspyyntö toimitetaan toimipaikan vastaavalle henkilölle. Tiedot luovutetaan potilaalle kirjallisena. Ennen luovutusta potilaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistoa

Potilaalla on oikeus vaatia potilasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaaminen ilman viivytystä. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa kyseessä olevaan toimipisteeseen osoitettuna rekisterinpitäjälle.

Potilasrekisterissämme olevien hoitotietojen täydelliseen poistoon ei voida suostua, koska potilastietojen säilytysaika ja -velvollisuus on lailla säädetty. Yksilöity korjaamis- tai poistovaatimus toteutetaan, mikäli rekisterinpitäjä toteaa, että kyseessä on selkeästi virheellinen tai potilasrekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeeton tieto. Jos rekisterinpitäjä havaitsee virheellisen tiedon, se korjataan virheen todentamisen jälkeen normaalin ylläpitomenettelyn yhteydessä oma-aloitteisesti.